dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Shazia Sadiq

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
1EEKe Deng, Hu Xu, Shazia Sadiq, Yansheng Lu, Gabriel Pui Cheong Fung, Heng Tao Shen: Processing Group Nearest Group Query. ICDE 2009: 1144-1147

Coauthor Index

1Ke Deng [1]
2Gabriel Pui Cheong Fung [1]
3Yansheng Lu [1]
4Heng Tao Shen [1]
5Hu Xu [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)