dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yu-Xiang Xie

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
8EEYu-Chi Liu, Xi-Dao Luan, Yu-Xiang Xie, Duan-Hui Dai, Ling-Da Wu: Narrative Structure Analysis of Lecture Video with Hierarchical Hidden Markov Model for E-Learning. Edutainment 2006: 429-437
7EEYuchi Liu, Ling-Da Wu, Zhen Lei, Yu-Xiang Xie: Hierarchically multi-modal indexing of soccer video. MMM 2006
6EEJian-Jun Xu, Jun Wen, Dan-Wen Chen, Yu-Xiang Xie, Ling-Da Wu: A System for Generating Personalized Virtual News. PCM 2006: 96-105
2005
5EEXi-Dao Luan, Yu-Xiang Xie, Ling-Da Wu, Chi-Long Mao, Song-Yang Lao: Information Assistant: An Initiative Topic Search Engine. ICMLC 2005: 315-321
4EEXi-Dao Luan, Yu-Xiang Xie, Ling-Da Wu, Jun Wen, Song-Yang Lao: AnchorClu: An Anchorperson Shot Detection Method Based on Clustering. PDCAT 2005: 840-844
2004
3EEYu-Xiang Xie, Xi-Dao Luan, Song-Yang Lao, Ling-Da Wu, Peng Xiao, Jun Wen: EDU: A Model of Video Summarization. CIVR 2004: 106-114
2EEYu-Xiang Xie, Xi-Dao Luan, Song-Yang Lao, Ling-Da Wu, Peng Xiao, Zhi-Guang Han: A News Video Mining Method Based on Statistical Analysis and Visualization. CIVR 2004: 115-122
2003
1EEYu-Xiang Xie, Xi-Dao Luan, Ling-Da Wu, Song-Yang Lao, Lun-Guo Xie: An Efficient Clustering Method for Retrieval of Large Image Databases. GCC (2) 2003: 170-173

Coauthor Index

1Dan-Wen Chen [6]
2Duan-Hui Dai [8]
3Zhi-Guang Han [2]
4Song-Yang Lao [1] [2] [3] [4] [5]
5Zhen Lei [7]
6Yu-Chi Liu [8]
7Yuchi Liu [7]
8Xi-Dao Luan [1] [2] [3] [4] [5] [8]
9Chi-Long Mao [5]
10Jun Wen [3] [4] [6]
11Ling-Da Wu [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
12Peng Xiao [2] [3]
13Lun-Guo Xie [1]
14Jian-Jun Xu [6]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)