dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Duan-Hui Dai

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
1EEYu-Chi Liu, Xi-Dao Luan, Yu-Xiang Xie, Duan-Hui Dai, Ling-Da Wu: Narrative Structure Analysis of Lecture Video with Hierarchical Hidden Markov Model for E-Learning. Edutainment 2006: 429-437

Coauthor Index

1Yu-Chi Liu [1]
2Xi-Dao Luan [1]
3Ling-Da Wu [1]
4Yu-Xiang Xie [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)