dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Dan-Wen Chen

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
1EEJian-Jun Xu, Jun Wen, Dan-Wen Chen, Yu-Xiang Xie, Ling-Da Wu: A System for Generating Personalized Virtual News. PCM 2006: 96-105

Coauthor Index

1Jun Wen [1]
2Ling-Da Wu [1]
3Yu-Xiang Xie [1]
4Jian-Jun Xu [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)