dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xiaolin Wang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
33EEBao-Liang Lu, Xiaolin Wang, Masao Utiyama: Incorporating prior knowledge into learning by dividing training data. Frontiers of Computer Science in China 3(1): 109-122 (2009)
2008
32EEYingwei Luo, Binbin Zhang, Xiaolin Wang, Zhenlin Wang, Yifeng Sun, Haogang Chen: Live and incremental whole-system migration of virtual machines using block-bitmap. CLUSTER 2008: 99-106
31EEXiaolin Wang, Yan Cai, Sheng Xiao, Weibo Gong: A Three-Stage Load-Balancing Switch. INFOCOM 2008: 1993-2001
30EEYingwei Luo, Xiaolin Wang, Zhengyi Zhang: Programming grid: a computer-aided education system for programming courses based on online judge. Summit on Computing Education in China 2008: 10
2007
29EEXiaoping Dai, Jianqin Zhou, Xiaolin Wang: Infinite Families of Optimal Double-Loop Networks. COCOA 2007: 220-229
28EEXiaolin Wang, Jianqin Zhou: Generalized Partially Bent Functions. FGCN (1) 2007: 16-21
27EEXiaolin Wang, Jianqin Zhou, Yubing Zang: A note on homogeneous bent functions. SNPD (2) 2007: 138-142
2005
26EEWenjun Wang, Yingwei Luo, Xinpeng Liu, Xiaolin Wang, Zhuoqun Xu: Ontological Model of Event for Integration of Inter-organization Applications. ICCSA (1) 2005: 301-310
25EEYingwei Luo, Guomin Xiong, Xiaolin Wang, Zhuoqun Xu: Spatial Data Channel in a Mobile Navigation System. ICCSA (2) 2005: 822-831
24EEYingwei Luo, Xinpeng Liu, Xiaolin Wang, Zhuoqun Xu: XML Approach to Communication Design of WebGIS. ICWE 2005: 606-608
23EEXiaolin Wang, Yingwei Luo, Lishan Yu, Zhuoqun Xu: PK+ Tree: An Improved Spatial Index Structure of PK Tree. International Conference on Computational Science (3) 2005: 511-514
22EEYingwei Luo, Xiaolin Wang, Guomin Xiong, Zhuoqun Xu: Design Hierarchical Component-Based WebGIS. International Conference on Computational Science (3) 2005: 515-522
21EEWenjun Wang, Wei Guo, Yingwei Luo, Xiaolin Wang, Zhuoqun Xu: The Study and Application of Crime Emergency Ontology Event Model. KES (4) 2005: 806-812
20 Yingwei Luo, Xiaolin Wang, Zhuoqun Xu: An Agent Approach to Spatial Information Grid Architecture Design. Computers and Artificial Intelligence 24(2): (2005)
19 Yingwei Luo, Li Ding, Xiaolin Wang, Wenjun Wang, Zhuoqun Xu: A Hierarchical Component-based WebGIS and Its Key Technologies. Computers and Artificial Intelligence 24(3): (2005)
2004
18EEYingwei Luo, Xinpeng Liu, Wenjun Wang, Xiaolin Wang, Zhuoqun Xu: Web Service and Geographical Information Integration. COMPSAC Workshops 2004: 130-133
17EEYingwei Luo, Wenjun Wang, Xinpeng Liu, Xiaolin Wang, Zhuoqun Xu: Spatial Application Integrating Infrastructure. EGOV 2004: 381-386
16EEYingwei Luo, Xinpeng Liu, Xiaolin Wang, Zhuoqun Xu: Design Open Sharing Framework for Spatial Information in Semantic Web. GCC 2004: 145-152
15EEYuelong Wang, Wenjun Wang, Yingwei Luo, Xiaolin Wang, Zhuoqun Xu: A Metadata Framework for Distributed Geo-spatial Databases in Grid Environment. GCC 2004: 153-160
14EEYingwei Luo, Xinpeng Liu, Wenjun Wang, Xiaolin Wang, Zhuoqun Xu: QoS Analysis on Web Service Based Spatial Integration. GCC 2004: 42-49
13EEWenjun Wang, Xinpeng Liu, Yingwei Luo, Xiaolin Wang, Zhuoqun Xu: Mapping Business Workflows onto Network Services Environments. GCC 2004: 97-104
12EEXiaolin Wang, Yingwei Luo, Zhuoqun Xu: SOM: A Novel Model for Defining Topological Line-Region Relations. ICCSA (3) 2004: 335-344
11EEYingwei Luo, Xiaolin Wang, Zhuoqun Xu: A Component-Based WebGIS Geo-Union. ICWE 2004: 583-584
10EEYingwei Luo, Xiaolin Wang, Zhuoqun Xu: A Cache Mechanism for Component-Based WebGIS. International Conference on Computational Science 2004: 940-947
9EEYingwei Luo, Xiaolin Wang, Zhuoqun Xu: Load Analysis and Load Control in Geo-agents. International Conference on Computational Science 2004: 997-1003
8 Yingwei Luo, Baoqi Huang, Jiangong Xu, Xiaolin Wang, Zhuoqun Xu: GML Based Ubiquitous WebGIS. SNPD 2004: 274-281
7 Yingwei Luo, Xiaolin Wang, Zhuoqun Xu: Agent-based Spatial Information Collaboration and Parallel Mechanisms. SNPD 2004: 373-380
6EEYingwei Luo, Xiaolin Wang, Zhuoqun Xu: Component-Based WebGIS and Its Spatial Cache Framework. WAIM 2004: 186-196
2003
5 Haihong Fu, Zhengyu Jin, Jianping Dai, Kemin Chen, Tao Wang, Tie Li, Peiyi Gao, Kuncheng Li, Cheng Zhou, Xiangke Du, Jingtao Miao, Baoluo Li, Yusheng He, Minchen Peng, Qiyong Guo, Chunhua Chai, Min Luo, Xiaolin Wang, Jinxiong Chen, Ji Xie: Picture archiving and communication system in China: the development, problem, and integrating strategy with IHE. CARS 2003: 915-923
4EEYingwei Luo, Xiaolin Wang, Zhuoqun Xu: Spatial Information Grid - An Agent Framework. GCC (1) 2003: 624-628
3EEYingwei Luo, Xiaolin Wang, Zhuoqun Xu: Extension of spatial metadata and agent-based spatial Data navigation mechanism. GIS 2003: 102-109
2 Yingwei Luo, Xiaolin Wang, Zhuoqun Xu: Spatial semantic network and agent-based framework for spatial information interoperation. IRI 2003: 40-47
2002
1EEYingwei Luo, Xiaolin Wang, Zhuoqun Xu: Design and Implementation of Map Visualization Objects in Component-based WebGIS. WISE Workshops 2002: 95-102

Coauthor Index

1Yan Cai [31]
2Chunhua Chai [5]
3Haogang Chen [32]
4Jinxiong Chen [5]
5Kemin Chen [5]
6Jianping Dai [5]
7Xiaoping Dai [29]
8Li Ding [19]
9Xiangke Du [5]
10Haihong Fu [5]
11Peiyi Gao [5]
12Weibo Gong [31]
13Qiyong Guo [5]
14Wei Guo [21]
15Yusheng He [5]
16Baoqi Huang [8]
17Zhengyu Jin [5]
18Baoluo Li [5]
19Kuncheng Li [5]
20Tie Li [5]
21Xinpeng Liu [13] [14] [16] [17] [18] [24] [26]
22Bao-Liang Lu [33]
23Min Luo [5]
24Yingwei Luo [1] [2] [3] [4] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [30] [32]
25Jingtao Miao [5]
26Minchen Peng [5]
27Yifeng Sun [32]
28Masao Utiyama [33]
29Tao Wang [5]
30Wenjun Wang [13] [14] [15] [17] [18] [19] [21] [26]
31Yuelong Wang [15]
32Zhenlin Wang [32]
33Sheng Xiao [31]
34Ji Xie [5]
35Guomin Xiong [22] [25]
36Jiangong Xu [8]
37Zhuoqun Xu [1] [2] [3] [4] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26]
38Lishan Yu [23]
39Yubing Zang [27]
40Binbin Zhang [32]
41Zhengyi Zhang [30]
42Cheng Zhou [5]
43Jianqin Zhou [27] [28] [29]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)