dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Chenguang Wang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
3EEChen Yao, Min Zhang, Jinfeng Zou, Xue Gong, Lin Zhang, Chenguang Wang, Zheng Guo: Disease Prediction Power and Stability of Differential Expressed Genes. BMEI (1) 2008: 265-268
2006
2EEDong Wang, Yingli Lv, Zheng Guo, Xia Li, Yanhui Li, Jing Zhu, Da Yang, Jianzhen Xu, Chenguang Wang, Shaoqi Rao, Baofeng Yang: Effects of replacing the unreliable cDNA microarray measurements on the disease classification based on gene expression profiles and functional modules. Bioinformatics 22(23): 2883-2889 (2006)
2005
1EEZheng Guo, Tianwen Zhang, Xia Li, Qi Wang, Jianzhen Xu, Hui Yu, Jing Zhu, Haiyun Wang, Chenguang Wang, Eric J. Topol, Qing Wang, Shaoqi Rao: Towards precise classification of cancers based on robust gene functional expression profiles. BMC Bioinformatics 6: 58 (2005)

Coauthor Index

1Xue Gong [3]
2Zheng Guo [1] [2] [3]
3Xia Li [1] [2]
4Yanhui Li [2]
5Yingli Lv [2]
6Shaoqi Rao [1] [2]
7Eric J. Topol [1]
8Dong Wang [2]
9Haiyun Wang [1]
10Qi Wang [1]
11Qing Wang [1]
12Jianzhen Xu [1] [2]
13Baofeng Yang [2]
14Da Yang [2]
15Chen Yao [3]
16Hui Yu [1]
17Lin Zhang [3]
18Min Zhang [3]
19Tianwen Zhang [1]
20Jing Zhu [1] [2]
21Jinfeng Zou [3]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)