dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jinfeng Zou

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
2EEChen Yao, Min Zhang, Jinfeng Zou, Xue Gong, Lin Zhang, Chenguang Wang, Zheng Guo: Disease Prediction Power and Stability of Differential Expressed Genes. BMEI (1) 2008: 265-268
1EEMin Zhang, Chen Yao, Zheng Guo, Jinfeng Zou, Lin Zhang, Hui Xiao, Dong Wang, Da Yang, Xue Gong, Jing Zhu, Yanhui Li, Xia Li: Apparently low reproducibility of true differential expression discoveries in microarray studies. Bioinformatics 24(18): 2057-2063 (2008)

Coauthor Index

1Xue Gong [1] [2]
2Zheng Guo [1] [2]
3Xia Li [1]
4Yanhui Li [1]
5Chenguang Wang [2]
6Dong Wang [1]
7Hui Xiao [1]
8Da Yang [1]
9Chen Yao [1] [2]
10Lin Zhang [1] [2]
11Min Zhang [1] [2]
12Jing Zhu [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)