dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yingli Lv

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
1EEDong Wang, Yingli Lv, Zheng Guo, Xia Li, Yanhui Li, Jing Zhu, Da Yang, Jianzhen Xu, Chenguang Wang, Shaoqi Rao, Baofeng Yang: Effects of replacing the unreliable cDNA microarray measurements on the disease classification based on gene expression profiles and functional modules. Bioinformatics 22(23): 2883-2889 (2006)

Coauthor Index

1Zheng Guo [1]
2Xia Li [1]
3Yanhui Li [1]
4Shaoqi Rao [1]
5Chenguang Wang [1]
6Dong Wang [1]
7Jianzhen Xu [1]
8Baofeng Yang [1]
9Da Yang [1]
10Jing Zhu [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)