dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Dou Shen

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
30EEXiang Wang, Kai Zhang, Xiaoming Jin, Dou Shen: Mining common topics from multiple asynchronous text streams. WSDM 2009: 192-201
2008
29 Sinno Jialin Pan, Dou Shen, Qiang Yang, James T. Kwok: Transferring Localization Models across Space. AAAI 2008: 1383-1388
28 Vincent Wenchen Zheng, Evan Wei Xiang, Qiang Yang, Dou Shen: Transferring Localization Models over Time. AAAI 2008: 1421-1426
27EEDou Shen, Toby Walkery, Zijian Zheng, Qiang Yang, Ying Li: Personal name classification in web queries. WSDM 2008: 149-158
26EEJie Yin, Qiang Yang, Dou Shen, Ze-Nian Li: Activity recognition via user-trace segmentation. TOSN 4(4): (2008)
2007
25 Dou Shen, Min Qin, Weizhu Chen, Qiang Yang, Zheng Chen: Mining Web Query Hierarchies from Clickthrough Data. AAAI 2007: 341-346
24EEJinlong Wang, Congfu Xu, Dou Shen, Guojing Luo, Xueyu Geng: Understanding Topic Influence Based on Module Network. ICADL 2007: 391-399
23EEBin Cao, Dou Shen, Jian-Tao Sun, Qiang Yang, Zheng Chen: Feature selection in a kernel space. ICML 2007: 121-128
22EEBin Cao, Dou Shen, Jian-Tao Sun, Xuanhui Wang, Qiang Yang, Zheng Chen: Detect and Track Latent Factors with Online Nonnegative Matrix Factorization. IJCAI 2007: 2689-2694
21EEDou Shen, Jian-Tao Sun, Hua Li, Qiang Yang, Zheng Chen: Document Summarization Using Conditional Random Fields. IJCAI 2007: 2862-2867
20EERong Pan, Junhui Zhao, Vincent Wenchen Zheng, Jeffrey Junfeng Pan, Dou Shen, Sinno Jialin Pan, Qiang Yang: Domain-constrained semi-supervised mining of tracking models in sensor networks. KDD 2007: 1023-1027
19EEDou Shen, Qiang Yang, Zheng Chen: Noise reduction through summarization for Web-page classification. Inf. Process. Manage. 43(6): 1735-1747 (2007)
18EEYing Li, Arun C. Surendran, Dou Shen: Data mining and audience intelligence for advertising. SIGKDD Explorations 9(2): 96-99 (2007)
2006
17EEDou Shen, Jian-Tao Sun, Qiang Yang, Zheng Chen: Text classification improved through multigram models. CIKM 2006: 672-681
16EEDou Shen, Jian-Tao Sun, Qiang Yang, Hui Zhao, Zheng Chen: Text Classification Improved through Automatically Extracted Sequences. ICDE 2006: 121
15EEDou Shen, Jian-Tao Sun, Qiang Yang, Zheng Chen: Latent Friend Mining from Blog Data. ICDM 2006: 552-561
14EEHua Li, Dou Shen, Benyu Zhang, Zheng Chen, Qiang Yang: Adding Semantics to Email Clustering. ICDM 2006: 938-942
13EEDou Shen, Jian-Tao Sun, Qiang Yang, Zheng Chen: Building bridges for web query classification. SIGIR 2006: 131-138
12EEDou Shen, Qiang Yang, Jian-Tao Sun, Zheng Chen: Thread detection in dynamic text message streams. SIGIR 2006: 35-42
11EEJian-Tao Sun, Xuanhui Wang, Dou Shen, Hua-Jun Zeng, Zheng Chen: CWS: a comparative web search system. WWW 2006: 467-476
10EEDou Shen, Jian-Tao Sun, Qiang Yang, Zheng Chen: A comparison of implicit and explicit links for web page classification. WWW 2006: 643-650
9EEJian-Tao Sun, Xuanhui Wang, Dou Shen, Hua-Jun Zeng, Zheng Chen: Mining clickthrough data for collaborative web search. WWW 2006: 947-948
8EEDou Shen, Rong Pan, Jian-Tao Sun, Jeffrey Junfeng Pan, Kangheng Wu, Jie Yin, Qiang Yang: Query enrichment for web-query classification. ACM Trans. Inf. Syst. 24(3): 320-352 (2006)
7EEGui-Rong Xue, Yong Yu, Dou Shen, Qiang Yang, Hua-Jun Zeng, Zheng Chen: Reinforcing Web-object Categorization Through Interrelationships. Data Min. Knowl. Discov. 12(2-3): 229-248 (2006)
2005
6 Jie Yin, Dou Shen, Qiang Yang, Ze-Nian Li: Activity Recognition through Goal-Based Segmentation. AAAI 2005: 28-34
5EEJian-Tao Sun, Dou Shen, Hua-Jun Zeng, Qiang Yang, Yuchang Lu, Zheng Chen: Web-page summarization using clickthrough data. SIGIR 2005: 194-201
4EEDou Shen, Rong Pan, Jian-Tao Sun, Jeffrey Junfeng Pan, Kangheng Wu, Jie Yin, Qiang Yang: Q2C@UST: our winning solution to query classification in KDDCUP 2005. SIGKDD Explorations 7(2): 100-110 (2005)
2004
3EEXuanhui Wang, Dou Shen, Hua-Jun Zeng, Zheng Chen, Wei-Ying Ma: Web page clustering enhanced by summarization. CIKM 2004: 242-243
2EEGui-Rong Xue, Dou Shen, Qiang Yang, Hua-Jun Zeng, Zheng Chen, Yong Yu, Wensi Xi, Wei-Ying Ma: IRC: An Iterative Reinforcement Categorization Algorithm for Interrelated Web Objects. ICDM 2004: 273-280
1EEDou Shen, Zheng Chen, Qiang Yang, Hua-Jun Zeng, Benyu Zhang, Yuchang Lu, Wei-Ying Ma: Web-page classification through summarization. SIGIR 2004: 242-249

Coauthor Index

1Bin Cao [22] [23]
2Weizhu Chen [25]
3Zheng Chen [1] [2] [3] [5] [7] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [19] [21] [22] [23] [25]
4Xueyu Geng [24]
5Xiaoming Jin [30]
6James Tin-Yau Kwok (James T. Kwok) [29]
7Hua Li [14] [21]
8Ying Li [18] [27]
9Ze-Nian Li [6] [26]
10Yuchang Lu [1] [5]
11Guojing Luo [24]
12Wei-Ying Ma [1] [2] [3]
13Jeffrey Junfeng Pan [4] [8] [20]
14Rong Pan [4] [8] [20]
15Sinno Jialin Pan [20] [29]
16Min Qin [25]
17Jian-Tao Sun [4] [5] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [15] [16] [17] [21] [22] [23]
18Arun C. Surendran [18]
19Toby Walkery [27]
20Jinlong Wang [24]
21Xuanhui Wang [3] [9] [11] [22]
22Xiang Wang [30]
23Kangheng Wu [4] [8]
24Wensi Xi [2]
25Evan Wei Xiang [28]
26Congfu Xu [24]
27Gui-Rong Xue [2] [7]
28Qiang Yang [1] [2] [4] [5] [6] [7] [8] [10] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [19] [20] [21] [22] [23] [25] [26] [27] [28] [29]
29Jie Yin [4] [6] [8] [26]
30Yong Yu [2] [7]
31Hua-Jun Zeng [1] [2] [3] [5] [7] [9] [11]
32Benyu Zhang [1] [14]
33Kai Zhang [30]
34Hui Zhao [16]
35Junhui Zhao [20]
36Vincent Wenchen Zheng [20] [28]
37Zijian Zheng [27]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)