dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Weizhu Chen

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
4 Rong Hu, Weizhu Chen, Jian Hu, Yansheng Lu, Zheng Chen, Qiang Yang: Mining Translations of Web Queries from Web Click-through Data. AAAI 2008: 1144-1149
3EERong Hu, Weizhu Chen, Peng Bai, Yansheng Lu, Zheng Chen, Qiang Yang: Web query translation via web log mining. SIGIR 2008: 749-750
2007
2 Dou Shen, Min Qin, Weizhu Chen, Qiang Yang, Zheng Chen: Mining Web Query Hierarchies from Clickthrough Data. AAAI 2007: 341-346
1EEWeizhu Chen, Jun Yan, Benyu Zhang, Zheng Chen, Qiang Yang: Document Transformation for Multi-label Feature Selection in Text Categorization. ICDM 2007: 451-456

Coauthor Index

1Peng Bai [3]
2Zheng Chen [1] [2] [3] [4]
3Jian Hu [4]
4Rong Hu [3] [4]
5Yansheng Lu [3] [4]
6Min Qin [2]
7Dou Shen [2]
8Jun Yan [1]
9Qiang Yang [1] [2] [3] [4]
10Benyu Zhang [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)