dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Bo Ning

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
6EEBo Ning, Chengfei Liu, Guoren Wang: C-Tree Indexing for Holistic Twig Joins. APWeb/WAIM 2009: 76-87
5EEJianxin Li, Chengfei Liu, Rui Zhou, Bo Ning: Processing XML Keyword Search by Constructing Effective Structured Queries. APWeb/WAIM 2009: 88-99
2008
4EEBo Ning, Guoren Wang, Jeffrey Xu Yu: A Holistic Algorithm for Efficiently Evaluating Xtwig Joins. DASFAA 2008: 571-579
3EEJian Lao, Bo Ning, Xinchun Zhang, Jianye Zhao: Detecting Moving Targets in Ground Clutter Using RBF Neural Network. ISNN (2) 2008: 304-312
2EEGuoren Wang, Bo Ning, Ge Yu: Holistically Stream-based Processing Xtwig Queries. World Wide Web 11(4): 407-425 (2008)
2006
1EEHuan Huo, Guoren Wang, Xiaoyun Hui, Rui Zhou, Bo Ning, Chuan Xiao: Efficient Query Processing for Streamed XML Fragments. DASFAA 2006: 468-482

Coauthor Index

1Xiaoyun Hui [1]
2Huan Huo [1]
3Jian Lao [3]
4Jianxin Li [5]
5Chengfei Liu [5] [6]
6Guoren Wang [1] [2] [4] [6]
7Chuan Xiao [1]
8Ge Yu [2]
9Jeffrey Xu Yu [4]
10Xinchun Zhang [3]
11Jianye Zhao [3]
12Rui Zhou [1] [5]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)