dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jianxin Li

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo
Home Page

2009
29EEJianxin Li, Chengfei Liu, Rui Zhou, Bo Ning: Processing XML Keyword Search by Constructing Effective Structured Queries. APWeb/WAIM 2009: 88-99
28EERui Zhou, Chengfei Liu, Junhu Wang, Jianxin Li: Containment between Unions of XPath Queries. DASFAA 2009: 405-420
2008
27EEChi Yang, Chengfei Liu, Jianxin Li, Jeffrey Xu Yu, Junhu Wang: Semantics based Buffer Reduction for Queries over XML Data Streams. ADC 2008: 145-153
26EEJianxin Li, Chengfei Liu, Jeffrey Xu Yu, Jixue Liu, Guoren Wang, Chi Yang: Computing Structural Similarity of Source XML Schemas against Domain XML Schema. ADC 2008: 155-164
25EEJianxin Li, Chengfei Liu, Jeffrey Xu Yu, Rui Zhou: Efficient Top-k Search Across Heterogeneous XML Data Sources. DASFAA 2008: 314-329
24EERui Zhou, Chengfei Liu, Jianxin Li: Holistic Constraint-Preserving Transformation from Relational Schema into XML Schema. DASFAA 2008: 4-18
23EEQin Li, Jinpeng Huai, Jianxin Li, Tianyu Wo, Minxiong Wen: HyperMIP: Hypervisor Controlled Mobile IP for Virtual Machine Live Migration across Networks. HASE 2008: 80-88
22EEJianxin Li, Teodor Sommestad, Patrick C. K. Hung, Xiang Li: Web Service-Based Business Process Development, Threat Modeling and Security Assessment Tool. ICWS 2008: 13
21EEXiaojian Liu, Xuejun Liu, Jianxin Li, Yanzhi Zhao, Zhixue Wang: Refinement of UML Interaction for Correct Embedded System Design. ICYCS 2008: 1156-1162
20EEJinpeng Huai, Chunming Hu, Tianyu Wo, Jianxin Li: CROWN: A Service-Oriented Grid Middleware System: Experience and Applications. ISORC 2008: 141-147
19EERui Zhou, Chengfei Liu, Jianxin Li, Junhu Wang: Filtering Techniques for Rewriting XPath Queries Using Views. WISE 2008: 307-320
2007
18EEPaul Townend, Nik Looker, Dacheng Zhang, Jie Xu, Jianxin Li, Liang Zhong, Jinpeng Huai: CROWN-C: A High-Assurance Service-Oriented Grid Middleware System. HASE 2007: 35-44
17EEJianxin Li, Bin Li, Liang Li, Tongsheng Che: A Policy Language for Adaptive Web Services Security Framework. SNPD (1) 2007: 261-266
16EEJianxin Li, Jinpeng Huai, Chunming Hu: PEACE-VO: A Secure Policy-Enabled Collaboration Framework for Virtual Organizations. SRDS 2007: 199-208
15EEJinpeng Huai, Hailong Sun, Chunming Hu, Yanmin Zhu, Yunhao Liu, Jianxin Li: ROST: Remote and hot service deployment with trustworthiness in CROWN Grid. Future Generation Comp. Syst. 23(6): 825-835 (2007)
2006
14EEChengfei Liu, Jianxin Li: Designing Quality XML Schemas from E-R Diagrams. WAIM 2006: 508-519
13EEQin Li, Jianxin Li, Jinpeng Huai, Xingang Liu, Chunming Hu: CROWN-ST: A Security and Trustworthiness Architecture for CROWN. e-Science 2006: 23
12EEJianxin Li, Jinpeng Huai, Jie Xu, Yanmin Zhu, Wei Xue: TOWER: Practical Trust Negotiation Framework for Grids. e-Science 2006: 26
11EEJinpeng Huai, Chunming Hu, Jianxin Li, Hailong Sun, Tianyu Wo: CROWN: A service grid middleware with trust management mechanism. Science in China Series F: Information Sciences 49(6): 731-758 (2006)
2005
10EEHailong Sun, Yanmin Zhu, Chunming Hu, Jinpeng Huai, Yunhao Liu, Jianxin Li: Early Experience of Remote and Hot Service Deployment with Trustworthiness in CROWN Grid. APPT 2005: 301-312
9EENan Tang, Jeffrey Xu Yu, Kam-Fai Wong, Kevin Lü, Jianxin Li: Accelerating XML Structural Join by Partitioning. DEXA 2005: 280-289
8EEJianxin Li, Jinpeng Huai, Qin Li, Xianxian Li: Towards Security Analysis to Binding Update Protocol in Mobile IPv6 with Formal Method. MSN 2005: 1073-1080
1998
7EEJianxin Li, Benjamin J. Leon: SNMK: simple network management knowledge. NOMS 1998: 381-390
1995
6EEJianxin Li, Benjamin J. Leon: A Formal Approach to Model SNMP Network Management Systems. ICCCN 1995: 284
5 Jianxin Li, Benjamin J. Leon: ISOS: intelligent shell of SNMP. Integrated Network Management 1995: 711
1994
4EEJianxin Li, Arun Lakhotia: Using Mathematical Induction in Systematic Program Development. International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering 4(4): 561-574 (1994)
1993
3 Jianxin Li: Transforming Postconditions To Aid Program Development. SEKE 1993: 689-694
1992
2EEJianxin Li: Improvements to systematic program development. ACM Southeast Regional Conference 1992: 308-311
1991
1 Jianxin Li, Guangming Xu: The First Industrial Enterprise CIMS Implementation Program in China. ITAMS 1991: 45-52

Coauthor Index

1Tongsheng Che [17]
2Chunming Hu [10] [11] [13] [15] [16] [20]
3Jinpeng Huai [8] [10] [11] [12] [13] [15] [16] [18] [20] [23]
4Patrick C. K. Hung [22]
5Arun Lakhotia [4]
6Benjamin J. Leon [5] [6] [7]
7Bin Li [17]
8Liang Li [17]
9Qin Li [8] [13] [23]
10Xiang Li [22]
11Xianxian Li [8]
12Chengfei Liu [14] [19] [24] [25] [26] [27] [28] [29]
13Jixue Liu [26]
14Xiaojian Liu [21]
15Xingang Liu [13]
16Xuejun Liu [21]
17Yunhao Liu [10] [15]
18Nik Looker [18]
19Kevin Lü [9]
20Bo Ning [29]
21Teodor Sommestad [22]
22Hailong Sun [10] [11] [15]
23Nan Tang [9]
24Paul Townend [18]
25Guoren Wang [26]
26Junhu Wang [19] [27] [28]
27Zhixue Wang [21]
28Minxiong Wen [23]
29Tianyu Wo [11] [20] [23]
30Kam-Fai Wong [9]
31Guangming Xu [1]
32Jie Xu [12] [18]
33Wei Xue [12]
34Chi Yang [26] [27]
35Jeffrey Xu Yu [9] [25] [26] [27]
36Dacheng Zhang [18]
37Yanzhi Zhao [21]
38Liang Zhong [18]
39Rui Zhou [19] [24] [25] [28] [29]
40Yanmin Zhu [10] [12] [15]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)