dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xiaoyun Hui

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
6EEGuoren Wang, Huan Huo, Donghong Han, Xiaoyun Hui: Query Processing and Optimization Techniques over Streamed Fragmented XML. World Wide Web 11(3): 339-359 (2008)
2006
5EEHuan Huo, Guoren Wang, Xiaoyun Hui, Rui Zhou, Bo Ning, Chuan Xiao: Efficient Query Processing for Streamed XML Fragments. DASFAA 2006: 468-482
4EEDonghong Han, Chuan Xiao, Rui Zhou, Guoren Wang, Huan Huo, Xiaoyun Hui: Load Shedding for Window Joins over Streams. WAIM 2006: 472-483
3EEHuan Huo, Rui Zhou, Guoren Wang, Xiaoyun Hui, Chuan Xiao, Yongqian Yu: Efficient Evaluation of Multiple Queries on Streamed XML Fragments. WAIM 2006: 61-72
2EEHuan Huo, Guoren Wang, Xiaoyun Hui, Chuan Xiao, Rui Zhou: Document Fragmentation for XML Streams Based on Query Statistics. WISE 2006: 350-356
1EEXiaoyun Hui, Guoren Wang, Huan Huo, Chuan Xiao, Rui Zhou: Region-Based Coding for Queries over Streamed XML Fragments. WISE 2006: 487-498

Coauthor Index

1Donghong Han [4] [6]
2Huan Huo [1] [2] [3] [4] [5] [6]
3Bo Ning [5]
4Guoren Wang [1] [2] [3] [4] [5] [6]
5Chuan Xiao [1] [2] [3] [4] [5]
6Yongqian Yu [3]
7Rui Zhou [1] [2] [3] [4] [5]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)