dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Liangchuan Mi

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
1 Yan-Bin Jia, Liangchuan Mi, Jiang Tian: Surface Patch Reconstruction via Curve Sampling. ICRA 2006: 1371-1377

Coauthor Index

1Yan-Bin Jia [1]
2Jiang Tian [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)