dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xianghui Liu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
12EEXianghui Liu, Jing Ning, Jun Li, Jianping Yin, Ming Li: Model for Survivability of Wireless Sensor Network. MSN 2007: 705-714
2006
11EEYuanli Wang, Xianghui Liu, Jianping Yin: Requirements of Quality of Service in Wireless Sensor Network. ICN/ICONS/MCL 2006: 116
10EEYuanli Wang, Xianghui Liu, Jing Ning, Jianping Yin, Yongan Wu: Algorithms for Delay Constrained and Energy Efficiently Routing in Wireless Sensor Network. WASA 2006: 632-642
2005
9EEZhiping Cai, Jianping Yin, Xianghui Liu, Shaohe Lv: An Approximation Algorithm for Weak Vertex Cover Problem in Network Management. AAIM 2005: 243-251
8EEXianghui Liu, Jianping Yin, Zhiping Cai, Shaohe Lv: On the Placement of Active Monitor in IP Network. ICCNMC 2005: 1181-1187
7EEJianping Yin, Zhiping Cai, Wentao Zhao, Xianghui Liu: Passive Calibration of Active Measuring Latency. ICN (2) 2005: 746-753
6EEXianghui Liu, Jianping Yin, Zhiping Cai, Xueyuan Huang, Shiming Chen: Optimizing the Distributed Network Monitoring Model with Bounded Bandwidth and Delay Constraints by Genetic Algorithm. ICNC (2) 2005: 913-921
5EEZhiping Cai, Wentao Zhao, Jianping Yin, Xianghui Liu: Using Passive Measuring to Calibrate Active Measuring Latency. ICOIN 2005: 198-206
4EEXianghui Liu, Jianping Yin, Zhiping Cai, Xicheng Lu, Shiming Chen: Optimizing the Distributed Network Monitoring Model with Bounded Bandwidth and Delay Constraints by Neural Networks. ISNN (1) 2005: 805-810
3EEZhiping Cai, Jianping Yin, Fang Liu, Xianghui Liu, Shaohe Lv: Efficiently Passive Monitoring Flow Bandwidth. NPC 2005: 266-269
2EEZhiping Cai, Jianping Yin, Fang Liu, Xianghui Liu, Shaohe Lv: Distributed Active Measuring Link Bandwidth in IP Networks. NPC 2005: 295-302
2004
1EEXianghui Liu, Jianping Yin, Xicheng Lu, Zhiping Cai, Jianmin Zhao: The Analysis of Efficient Monitoring Grid Traffic with Flow Conservation Equation. GCC Workshops 2004: 52-58

Coauthor Index

1Zhiping Cai [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
2Shiming Chen [4] [6]
3Xueyuan Huang [6]
4Jun Li [12]
5Ming Li [12]
6Fang Liu [2] [3]
7Xicheng Lu [1] [4]
8Shaohe Lv [2] [3] [8] [9]
9Jing Ning [10] [12]
10Yuanli Wang [10] [11]
11Yongan Wu [10]
12Jianping Yin [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
13Jianmin Zhao [1]
14Wentao Zhao [5] [7]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)