dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Chuan Liu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
3EELei Xie, Chuan Liu, Helen Meng: Combined Use of Speaker- and Tone-Normalized Pitch Reset with Pause Duration for Automatic Story Segmentation in Mandarin Broadcast News. HLT-NAACL (Short Papers) 2007: 193-196
2006
2EEJyh-Shin Pan, Hao-Cheng Chen, Bing-Yu Hsieh, Hong-Ching Chen, Roger Lee, Ching-Ho Chu, Yuan-Chin Liu, Chuan Liu, Lily Huang, Chang-Long Wu, Meng-Hsueh Lin, Chun-Yiu Lin, Shang-Nien Tsai, Jenn-Ning Yang, Chang-Po Ma, Yung Cheng, Shu-Hung Chou, Hsiu-Chen Peng, Peng-Chuan Huang, Benjamin Chiu, Alex Ho: A CMOS SoC for 56/18/16 CD/DVD-dual/RAM applications. DAC 2006: 290-291
2005
1EEFang Li, Maylor K. H. Leung, Chuan Liu: Fingerprint Alignment Using Ring Model. ICITA (1) 2005: 738-743

Coauthor Index

1Hao-Cheng Chen [2]
2Hong-Ching Chen [2]
3Yung Cheng [2]
4Benjamin Chiu [2]
5Shu-Hung Chou [2]
6Ching-Ho Chu [2]
7Alex Ho [2]
8Bing-Yu Hsieh [2]
9Lily Huang [2]
10Peng-Chuan Huang [2]
11Roger Lee [2]
12Maylor K. H. Leung [1]
13Fang Li [1]
14Chun-Yiu Lin [2]
15Meng-Hsueh Lin [2]
16Yuan-Chin Liu [2]
17Chang-Po Ma [2]
18Helen Meng [3]
19Jyh-Shin Pan [2]
20Hsiu-Chen Peng [2]
21Shang-Nien Tsai [2]
22Chang-Long Wu [2]
23Lei Xie [3]
24Jenn-Ning Yang [2]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)