dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Chun-Yiu Lin

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
1EEJyh-Shin Pan, Hao-Cheng Chen, Bing-Yu Hsieh, Hong-Ching Chen, Roger Lee, Ching-Ho Chu, Yuan-Chin Liu, Chuan Liu, Lily Huang, Chang-Long Wu, Meng-Hsueh Lin, Chun-Yiu Lin, Shang-Nien Tsai, Jenn-Ning Yang, Chang-Po Ma, Yung Cheng, Shu-Hung Chou, Hsiu-Chen Peng, Peng-Chuan Huang, Benjamin Chiu, Alex Ho: A CMOS SoC for 56/18/16 CD/DVD-dual/RAM applications. DAC 2006: 290-291

Coauthor Index

1Hao-Cheng Chen [1]
2Hong-Ching Chen [1]
3Yung Cheng [1]
4Benjamin Chiu [1]
5Shu-Hung Chou [1]
6Ching-Ho Chu [1]
7Alex Ho [1]
8Bing-Yu Hsieh [1]
9Lily Huang [1]
10Peng-Chuan Huang [1]
11Roger Lee [1]
12Meng-Hsueh Lin [1]
13Chuan Liu [1]
14Yuan-Chin Liu [1]
15Chang-Po Ma [1]
16Jyh-Shin Pan [1]
17Hsiu-Chen Peng [1]
18Shang-Nien Tsai [1]
19Chang-Long Wu [1]
20Jenn-Ning Yang [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)