dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Lalin Jiang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
2 Xiaobo Li, Ke Luo, Xiangdong Cui, Lalin Jiang, Xiaoqiang Ni, Chiyuan Ma, Jingfei Jiang, Huiping Zhou, Zhou Zhou: A New Processor Architecture with a New Program Driving Method. CDES 2006: 203-206
2005
1EEPing Li, Lalin Jiang, Jiayin Wu, Jing Zhang: RSA Extended Modulus Attacks and Their Solutions in a Kind of Fair Exchange Protocols. ICCNMC 2005: 1094-1104

Coauthor Index

1Xiangdong Cui [2]
2Jingfei Jiang [2]
3Ping Li [1]
4Xiaobo Li [2]
5Ke Luo [2]
6Chiyuan Ma [2]
7Xiaoqiang Ni [2]
8Jiayin Wu [1]
9Jing Zhang [1]
10Huiping Zhou [2]
11Zhou Zhou [2]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)