dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jingfei Jiang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
2 Xiaobo Li, Ke Luo, Xiangdong Cui, Lalin Jiang, Xiaoqiang Ni, Chiyuan Ma, Jingfei Jiang, Huiping Zhou, Zhou Zhou: A New Processor Architecture with a New Program Driving Method. CDES 2006: 203-206
2003
1EEJingfei Jiang, Xiaoqiang Ni, Minxuan Zhang: Reconfigurable Cipher Processing Framework and Implementation. APPT 2003: 509-519

Coauthor Index

1Xiangdong Cui [2]
2Lalin Jiang [2]
3Xiaobo Li [2]
4Ke Luo [2]
5Chiyuan Ma [2]
6Xiaoqiang Ni [1] [2]
7Minxuan Zhang [1]
8Huiping Zhou [2]
9Zhou Zhou [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)