dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yalou Huang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
17EEWeijian Ni, Yalou Huang, Dong Li, Yang Wang: Boosting over Groups and Its Application to Acronym-Expansion Extraction. ADMA 2008: 27-38
16EEMaoqiang Xie, Jinli Liu, Nan Zheng, Dong Li, Yalou Huang, Yang Wang: Semi-Supervised Graph-Ranking for Text Retrieval. AIRS 2008: 256-263
15EEWeijian Ni, Jun Xu, Hang Li, Yalou Huang: Group-based learning: a boosting approach. CIKM 2008: 1443-1444
14EEDong Li, Yang Wang, Weijian Ni, Yalou Huang, Maoqiang Xie: An Ensemble Approach to Learning to Rank. FSKD (2) 2008: 101-105
13EEDong Li, Maoqiang Xie, Yang Wang, Yalou Huang, Weijian Ni: Multiple Ranker Method in Document Retrieval. ICIC (3) 2008: 407-414
12EEWeijian Ni, Yalou Huang, Maoqiang Xie: A Query Dependent Approach to Learning to Rank for Information Retrieval. WAIM 2008: 262-269
2007
11EEJingjing Liu, Wei Lai, Xian-Sheng Hua, Yalou Huang, Shipeng Li: Video search re-ranking via multi-graph propagation. ACM Multimedia 2007: 208-217
10EEJingjing Liu, Yalou Huang, Dong Li, Fanghao Wu, Bin Li: DJ DreamFactory. ACM Multimedia 2007: 465-466
9EEJingjing Liu, Yalou Huang, Dong Li, Fanghao Wu, Bin Li: A web-based aggregated platform for user-contributed interactive media broadcasting. ACM Multimedia 2007: 541-544
8EEJun Xu, Yunbo Cao, Hang Li, Nick Craswell, Yalou Huang: Searching Documents Based on Relevance and Type. ECIR 2007: 629-636
7 Gang Zheng, Yalou Huang: Study of Waveform Clustering in Dynamic Electrocardiogram. IMECS 2007: 864-867
6EEJun Xu, Yalou Huang: Using SVM to Extract Acronyms from Text. Soft Comput. 11(4): 369-373 (2007)
2006
5EEJun Xu, Yunbo Cao, Hang Li, Yalou Huang: Cost-Sensitive Learning of SVM for Ranking. ECML 2006: 833-840
4EEJing Yuan, Yalou Huang: Path Following Control for Tractor-Trailer Mobile Robots with Two Kinds of Connection Structures. IROS 2006: 2533-2538
3EEJing Yuan, Yalou Huang, Fengchi Sun, Yewei Kang: Optimization Design for Connection Relation of Tractor-Trailer Mobile Robot with Variable Structure. IROS 2006: 4971-4976
2EEYunbo Cao, Jun Xu, Tie-Yan Liu, Hang Li, Yalou Huang, Hsiao-Wuen Hon: Adapting ranking SVM to document retrieval. SIGIR 2006: 186-193
1EEJun Xu, Yunbo Cao, Hang Li, Min Zhao, Yalou Huang: A Supervised Learning Approach to Search of Definitions. J. Comput. Sci. Technol. 21(3): 439-449 (2006)

Coauthor Index

1Yunbo Cao [1] [2] [5] [8]
2Nick Craswell [8]
3Hsiao-Wuen Hon [2]
4Xian-Sheng Hua [11]
5Yewei Kang [3]
6Wei Lai [11]
7Bin Li [9] [10]
8Dong Li [9] [10] [13] [14] [16] [17]
9Hang Li [1] [2] [5] [8] [15]
10Shipeng Li [11]
11Jingjing Liu [9] [10] [11]
12Jinli Liu [16]
13Tie-Yan Liu [2]
14Weijian Ni [12] [13] [14] [15] [17]
15Fengchi Sun [3]
16Yang Wang [13] [14] [16] [17]
17Fanghao Wu [9] [10]
18Maoqiang Xie [12] [13] [14] [16]
19Jun Xu [1] [2] [5] [6] [8] [15]
20Jing Yuan [3] [4]
21Min Zhao [1]
22Gang Zheng [7]
23Nan Zheng [16]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)