dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Changchun Hua

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
6EEChangchun Hua, Gang Feng, Xinping Guan: Robust controller design of a class of nonlinear time delay systems via backstepping method. Automatica 44(2): 567-573 (2008)
2007
5EEShuo Wang, Xinping Guan, Changchun Hua: Memoryless State Feedback Controller Design for Networked Control Systems. ICNSC 2007: 115-118
4EEChangchun Hua, Xinping Guan, Peng Shi: Robust Output Feedback Tracking Control for Time-Delay Nonlinear Systems Using Neural Network. IEEE Transactions on Neural Networks 18(2): 495-505 (2007)
2006
3EEChangchun Hua, Fenglei Li, Xinping Guan: Observer-based adaptive control for uncertain time-delay systems. Inf. Sci. 176(2): 201-214 (2006)
2005
2EEChangchun Hua, Xinping Guan, Peng Shi: Adaptive fuzzy control for uncertain interconnected time-delay systems. Fuzzy Sets and Systems 153(3): 447-458 (2005)
2004
1EEChangchun Hua, Xinping Guan, Guangren Duan: Variable structure adaptive fuzzy control for a class of nonlinear time-delay systems. Fuzzy Sets and Systems 148(3): 453-468 (2004)

Coauthor Index

1Guangren Duan [1]
2Gang Feng [6]
3Xinping Guan [1] [2] [3] [4] [5] [6]
4Fenglei Li [3]
5Peng Shi [2] [4]
6Shuo Wang [5]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)