dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Guangren Duan

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
8EEYanjiang Li, Yanming Fu, Guangren Duan: Robust Passive Control for T-S Fuzzy Systems. ICIC (2) 2006: 146-151
7EEYao-qun Xu, Ming Sun, Guangren Duan: Wavelet Chaotic Neural Networks and Their Application to Optimization Problems. ISNN (1) 2006: 379-384
6EEShen-min Song, Zhuo-yi Song, Xing-lin Chen, Guangren Duan: Adaptive Wavelet Neural Network Friction Compensation of Mechanical Systems. ISNN (2) 2006: 1131-1139
5EEZhi-gang Yu, Shen-min Song, Guangren Duan, Run Pei: Robust Adaptive Neural Networks with an Online Learning Technique for Robot Control. ISNN (2) 2006: 1153-1159
4EEHuanshui Zhang, Guangren Duan, Lihua Xie: Linear quadratic regulation for linear time-varying systems with multiple input delays. Automatica 42(9): 1465-1476 (2006)
3EEHuanshui Zhang, Gang Feng, Guangren Duan, Xiao Lu: H/sub /spl infin// filtering for multiple-time-delay measurements. IEEE Transactions on Signal Processing 54(5): 1681-1688 (2006)
2004
2EEHaoqian Wang, Huanshui Zhang, Guangren Duan: Kalman filtering for descriptor systems with current and delayed measurements. ICARCV 2004: 2014-2018
1EEChangchun Hua, Xinping Guan, Guangren Duan: Variable structure adaptive fuzzy control for a class of nonlinear time-delay systems. Fuzzy Sets and Systems 148(3): 453-468 (2004)

Coauthor Index

1Xing-lin Chen [6]
2Gang Feng [3]
3Yanming Fu [8]
4Xinping Guan [1]
5Changchun Hua [1]
6Yanjiang Li [8]
7Xiao Lu [3]
8Run Pei [5]
9Shen-min Song [5] [6]
10Zhuo-yi Song [6]
11Ming Sun [7]
12Haoqian Wang [2]
13Lihua Xie [4]
14Yao-qun Xu [7]
15Zhi-gang Yu [5]
16Huanshui Zhang [2] [3] [4]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)