dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yonggen Gu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
10EEXiaojuan Cai, Yonggen Gu: Measuring Anonymity. ISPEC 2009: 183-194
2008
9EEHan Zhu, Yonggen Gu, Xiaohong Wu: An Open Approach for the Applied Pi Calculus. JSW 3(9): 44-51 (2008)
2005
8EEYonggen Gu, Yuxi Fu, Yang Li, Xiaoju Dong: A Generic Model for Symbolic Analyzing Security Protocols. CIT 2005: 680-684
7EEYonggen Gu, Yuxi Fu, Farong Zhong, Han Zhu: A Generic Model for Analyzing Security Protocols. MMM-ACNS 2005: 119-128
6EEYonggen Gu, Yuxi Fu, Guoqiang Li: A Simple Process Calculus for the analysis of Security Protocols. PDCAT 2005: 110-114
2004
5EEYonggen Gu, Guoqiang Li, Yuxi Fu: Analyzing iKP Security in Applied Pi Calculus. CIS 2004: 879-887
4EEKai Gao, Yonggen Gu: Analyzing an Agent-Based Selective Information Retrieval. IEEE SCC 2004: 427-430
3EEWeimin Zheng, Jiwu Shu, Yonggen Gu, Xiaotie Deng: Parallel Computing Method Of Valuing For Multi-Asset European Option. International Journal of Information Technology and Decision Making 3(4): 575-581 (2004)
2003
2EEWeimin Zheng, Jiwu Shu, Xiaotie Deng, Yonggen Gu: Parallel Computing Method of Valuing for Multi-asset European Option. International Conference on Computational Science 2003: 3-9
2002
1EEJiwu Shu, Yonggen Gu, Weimin Zheng: A Novel Numerical Approach of Computing American Option. Int. J. Found. Comput. Sci. 13(5): 685-693 (2002)

Coauthor Index

1Xiaojuan Cai [10]
2Xiaotie Deng [2] [3]
3Xiaoju Dong [8]
4Yuxi Fu [5] [6] [7] [8]
5Kai Gao [4]
6Guoqiang Li [5] [6]
7Yang Li [8]
8Jiwu Shu [1] [2] [3]
9Xiaohong Wu [9]
10Weimin Zheng [1] [2] [3]
11Farong Zhong [7]
12Han Zhu [7] [9]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)