dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yukio Endo

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2000
3EETakayuki Kamei, Hideaki Takeda, Yukio Ootaguro, Takayoshi Shimazawa, Kazuhiko Tachibana, Shin'ichi Kawakami, Seiji Norimatsu, Fujio Ishihara, Toshinori Sato, Hiroaki Murakami, Nobuhiro Ide, Yukio Endo, Akira Aono, Atsushi Kunimatsu: 300MHz design methodology of VU for emotion synthesis. ASP-DAC 2000: 635-640
2EEAtsushi Kunimatsu, Nobuhiro Ide, Toshinori Sato, Yukio Endo, Hiroaki Murakami, Takayuki Kamei, Masashi Hirano, Fujio Ishihara, Haruyuki Tago, Masaaki Oka, Akio Ohba, Teiji Yutaka, Toyoshi Okada, Masakazu Suzuoki: Vector Unit Architecture for Emotion Synthesis. IEEE Micro 20(2): 40-47 (2000)
1989
1EETakao Nishitani, Ichiro Tamitani, Hidenobu Harasaki, Yukio Endo, Toshiyuki Kanou, Koichi Kikuchi: Parallel video signal processor configuration based on overlap-save technique and its LSI processor element: VISP. VLSI Signal Processing 1(1): 25-34 (1989)

Coauthor Index

1Akira Aono [3]
2Hidenobu Harasaki [1]
3Masashi Hirano [2]
4Nobuhiro Ide [2] [3]
5Fujio Ishihara [2] [3]
6Takayuki Kamei [2] [3]
7Toshiyuki Kanou [1]
8Shin'ichi Kawakami [3]
9Koichi Kikuchi [1]
10Atsushi Kunimatsu [2] [3]
11Hiroaki Murakami [2] [3]
12Takao Nishitani [1]
13Seiji Norimatsu [3]
14Akio Ohba [2]
15Masaaki Oka [2]
16Toyoshi Okada [2]
17Yukio Ootaguro [3]
18Toshinori Sato [2] [3]
19Takayoshi Shimazawa [3]
20Masakazu Suzuoki [2]
21Kazuhiko Tachibana [3]
22Haruyuki Tago [2]
23Hideaki Takeda [3]
24Ichiro Tamitani [1]
25Teiji Yutaka [2]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)