dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Chih-Yi Chang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
2EEChua-Chin Wang, Chi-Chun Huang, Jian-Ming Huang, Chih-Yi Chang, Chih-Peng Li: ZigBee 868/915-MHz Modulator/Demodulator for Wireless Personal Area Network. IEEE Trans. VLSI Syst. 16(7): 936-939 (2008)
2006
1EEChua-Chin Wang, Jian-Ming Huang, Chih-Yi Chang, Kuang-Ting Cheng, Chih-Peng Li: A 6.57 mW ZigBee transceiver for 868/915 MHz band. ISCAS 2006

Coauthor Index

1Kuang-Ting Cheng [1]
2Chi-Chun Huang [2]
3Jian-Ming Huang [1] [2]
4Chih-Peng Li [1] [2]
5Chua-Chin Wang [1] [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)