dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Amirali Shayan Arani

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
2EEAmirali Shayan Arani, Xiang Hu, He Peng, Wenjian Yu, Wanping Zhang, Chung-Kuan Cheng, Mikhail Popovich, Xiaoming Chen, Lew Chua-Eoan, Xiaohua Kong: Parallel flow to analyze the impact of the voltage regulator model in nanoscale power distribution network. ISQED 2009: 576-581
2007
1EEAmirali Shayan Arani, Yi Zhu, Yi-Ning Cheng, Chung-Kuan Cheng, Shien-Fong Lin, Peng-Sheng Chen: Exploring Cardioneural Signals from Noninvasive ECG Measurement. BIBE 2007: 1134-1138

Coauthor Index

1Peng-Sheng Chen [1]
2Xiaoming Chen [2]
3Chung-Kuan Cheng [1] [2]
4Yi-Ning Cheng [1]
5Lew Chua-Eoan [2]
6Xiang Hu [2]
7Xiaohua Kong [2]
8Shien-Fong Lin [1]
9He Peng [2]
10Mikhail Popovich [2]
11Wenjian Yu [2]
12Wanping Zhang [2]
13Yi Zhu [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)