dblp.uni-trier.de www.uni-trier.de

Web Information Systems Engineering (WISE)

WISE Society

9. WISE 2008: Auckland, New Zealand

James Bailey, David Maier, Klaus-Dieter Schewe, Bernhard Thalheim, Xiaoyang Sean Wang (Eds.): Web Information Systems Engineering - WISE 2008, 9th International Conference, Auckland, New Zealand, September 1-3, 2008. Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 5175 Springer 2008, ISBN 978-3-540-85480-7
Contents BibTeX - WISE 2008 Home Page

Sven Hartmann, Xiaofang Zhou, Markus Kirchberg (Eds.): Web Information Systems Engineering - WISE 2008 Workshops, WISE 2008 International Workshops, Auckland, New Zealand, September 1-4, 2008. Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 5176 Springer 2008, ISBN 978-3-540-85199-8
Contents BibTeX

8. WISE 2007: Nancy, France

Boualem Benatallah, Fabio Casati, Dimitrios Georgakopoulos, Claudio Bartolini, Wasim Sadiq, Claude Godart (Eds.): Web Information Systems Engineering - WISE 2007, 8th International Conference on Web Information Systems Engineering, Nancy, France, December 3-7, 2007, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 4831 Springer 2007, ISBN 978-3-540-76992-7
Contents BibTeX - WISE 2007 Home Page

Mathias Weske, Mohand-Said Hacid, Claude Godart (Eds.): Web Information Systems Engineering - WISE 2007 Workshops, WISE 2007 International Workshops, Nancy, France, December 3, 2007, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 4832 Springer 2007, ISBN 978-3-540-77009-1
Contents BibTeX

7. WISE 2006: Wuhan, China

Karl Aberer, Zhiyong Peng, Elke A. Rundensteiner, Yanchun Zhang, Xuhui Li (Eds.): Web Information Systems - WISE 2006, 7th International Conference on Web Information Systems Engineering, Wuhan, China, October 23-26, 2006, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 4255 Springer 2006, ISBN 3-540-48105-2
Contents BibTeX

Ling Feng, Guoren Wang, Cheng Zeng, Ruhua Huang (Eds.): Web Information Systems - WISE 2006 Workshops, WISE 2006 International Workshops, Wuhan, China, October 23-26, 2006, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 4256 Springer 2006, ISBN 3-540-47663-6
Contents BibTeX

6. WISE 2005: New York, NY, USA

Anne H. H. Ngu, Masaru Kitsuregawa, Erich J. Neuhold, Jen-Yao Chung, Quan Z. Sheng (Eds.): Web Information Systems Engineering - WISE 2005, 6th International Conference on Web Information Systems Engineering, New York, NY, USA, November 20-22, 2005, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 3806 Springer 2005, ISBN 3-540-30017-1
Contents BibTeX - WISE 2005 Home Page

Mike Dean, Yuanbo Guo, Woochun Jun, Roland Kaschek, Shonali Krishnaswamy, Zhengxiang Pan, Quan Z. Sheng (Eds.): Web Information Systems Engineering - WISE 2005 Workshops, WISE 2005 International Workshops, New York, NY, USA, November 20-22, 2005, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 3807 Springer 2005, ISBN 3-540-30018-X
Contents BibTeX

5. WISE 2004, Brisbane, Australia

WISE 2004 Home Page

Xiaofang Zhou, Stanley Y. W. Su, Mike P. Papazoglou, Maria E. Orlowska, Keith G. Jeffery (Eds.): Web Information Systems - WISE 2004, 5th International Conference on Web Information Systems Engineering, Brisbane, Australia, November 22-24, 2004, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 3306 Springer 2004, ISBN 3-540-23894-8
Contents BibTeX

Christoph Bussler, Suk-ki Hong, Woochun Jun, Roland Kaschek, Kinshuk, Shonali Krishnaswamy, Seng Wai Loke, Daniel Oberle, Debbie Richards, Amit Sharma, York Sure, Bernhard Thalheim (Eds.): Web Information Systems - WISE 2004 Workshops: WISE 2004 International Workshops, Brisbane, Australia, November 22-24, 2004. Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 3307 Springer 2004, ISBN 3-540-23892-1
Contents BibTeX

4. WISE 2003: Roma, Italy

4th International Conference on Web Information Systems Engineering (WISE 2003), 10-12 December 2003, Rome, Italy. IEEE Computer Society 2003, ISBN 0-7695-1999-7
Contents BibTeX - WISE 2003 Home Page

3. WISE 2002: Singapore

Tok Wang Ling, Umeshwar Dayal, Elisa Bertino, Wee Keong Ng, Angela Goh (Eds.): 3rd International Conference on Web Information Systems Engineering (WISE 2002), 12-14 December 2002, Singapore, Proceedings. IEEE Computer Society 2002, ISBN 0-7695-1766-8
Contents BibTeX

Bo Huang, Tok Wang Ling, Mukesh K. Mohania, Wee Keong Ng, Ji-Rong Wen, Shyam K. Gupta (Eds.): 3rd International Conference on Web Information Systems Engineering Workshops (WISE 2002 Workshops), 11 December 2002, Singapore, Proceedings. IEEE Computer Society 2002, ISBN 0-7695-1813-3
Contents BibTeX

WISE 2002 Home Page

2. WISE 2001: Kyoto, Japan

M. Tamer Özsu, Hans-Jörg Schek, Katsumi Tanaka, Yanchun Zhang, Yahiko Kambayashi (Eds.): Proceedings of the 2nd International Conference on Web Information Systems Engineering (WISE'01), Organized by WISE Society and Kyoto University, Kyoto, Japan, 3-6 December 2001, Volume 1 (Main program). IEEE Computer Society 2001, ISBN 0-7695-1393-X
Contents BibTeX

Christophe Claramunt, Werner Winiwarter, Yahiko Kambayashi, Yanchun Zhang (Eds.): Proceedings of the 2nd International Conference on Web Information Systems Engineering (WISE'01), Organized by WISE Society and Kyoto University, Kyoto, Japan, 3-6 December 2001, Volume 2 (Workshops). IEEE Computer Society 2001, ISBN 0-7695-1393-X
Contents BibTeX

online publication: http://computer.org/proceedings/wise/1393/1393toc.htm
WISE 2001 Home Page

1. WISE 2000: Hong Kong, China

Qing Li, Z. Meral Özsoyoglu, Roland Wagner, Yahiko Kambayashi, Yanchun Zhang (Eds.): WISE 2000, Proceedings of the First International Conference on Web Information Systems Engineering, Volume I (Main Program), Hong Kong, China, June 19-21, 2000. IEEE Computer Society 2000, ISBN 0-7695-0577-5
Contents BibTeX - WISE 2000 Home Page

WISE 2000, Proceedings of the First International Conference on Web Information Systems Engineering, Volume II, Hong Kong, China, June 19-21, 2000. IEEE Computer Society 2000, ISBN 0-7695-0577-5
Contents BibTeX

Copyright © Sat May 16 23:48:07 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)