dblp.uni-trier.de www.uni-trier.de

Dagstuhl Seminar Proceedings: Graph Drawing 2005

Michael Jünger, Stephen G. Kobourov, Petra Mutzel (Eds.): Graph Drawing, 8.-13. May 2005. Dagstuhl Seminar Proceedings 05191 Internationales Begegnungs- und Forschungszentrum für Informatik (IBFI), Schloss Dagstuhl, Germany 2006 BibTeX

Copyright © Sat May 16 23:04:53 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)