dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Muhua Zhu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
2EEMu Li, Muhua Zhu, Yang Zhang, Ming Zhou: Exploring Distributional Similarity Based Models for Query Spelling Correction. ACL 2006
2005
1EEWenliang Chen, Jingbo Zhu, Muhua Zhu, Li Zhang, Tianshun Yao: Improving Domain Dictionary-based Text Categorization Using Self-partition Model. Int. J. Comput. Proc. Oriental Lang. 18(3): 197-210 (2005)

Coauthor Index

1Wenliang Chen [1]
2Mu Li [2]
3Tianshun Yao [1]
4Li Zhang [1]
5Yang Zhang [2]
6Ming Zhou [2]
7Jingbo Zhu [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)