dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Mu Li

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
6EEChi-Ho Li, Minghui Li, Dongdong Zhang, Mu Li, Ming Zhou, Yi Guan: A Probabilistic Approach to Syntax-based Reordering for Statistical Machine Translation. ACL 2007
5EELin Xu, Xiaoguang Cao, Bufeng Zhang, Mu Li: Comparing and Integrating Alignment Template and Standard Phrase-Based Statistical Machine Translation. CICLing 2007: 420-431
2006
4EEMu Li, Muhua Zhu, Yang Zhang, Ming Zhou: Exploring Distributional Similarity Based Models for Query Spelling Correction. ACL 2006
2005
3EEXiaojun Wan, Jianfeng Gao, Mu Li, Binggong Ding: Person resolution in person search results: WebHawk. CIKM 2005: 163-170
2EEJianfeng Gao, Mu Li, Changning Huang, Andi Wu: Chinese Word Segmentation and Named Entity Recognition: A Pragmatic Approach. Computational Linguistics 31(4): 531-574 (2005)
2003
1EEJianfeng Gao, Mu Li, Changning Huang: Improved Source-Channel Models for Chinese Word Segmentation. ACL 2003: 272-279

Coauthor Index

1Xiaoguang Cao [5]
2Binggong Ding [3]
3Jianfeng Gao [1] [2] [3]
4Yi Guan [6]
5Changning Huang [1] [2]
6Chi-Ho Li [6]
7Minghui Li [6]
8Xiaojun Wan [3]
9Andi Wu [2]
10Lin Xu [5]
11Bufeng Zhang [5]
12Dongdong Zhang [6]
13Yang Zhang [4]
14Ming Zhou [4] [6]
15Muhua Zhu [4]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)