dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jiejie Zhu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
8EEJiejie Zhu, Liang Wang, Ruigang Yang, James Davis: Fusion of time-of-flight depth and stereo for high accuracy depth maps. CVPR 2008
7EEJiejie Zhu, Zhigeng Pan, Guilin Xu, Hongwei Yang, Adrian David Cheok: Virtual Avatar Enhanced Nonverbal Communication from Mobile Phones to PCs. Edutainment 2008: 551-561
2006
6EEZhigeng Pan, Adrian David Cheok, Hongwei Yang, Jiejie Zhu, Jiaoying Shi: Virtual Reality and Mixed Reality for Virtual Learning Environments. Edutainment 2006: 6
5EEZhigeng Pan, Adrian David Cheok, Hongwei Yang, Jiejie Zhu, Jiaoying Shi: Virtual reality and mixed reality for virtual learning environments. Computers & Graphics 30(1): 20-28 (2006)
2005
4EELu Ye, Jiejie Zhu, Mingmin Zhang, Ruth Aylett, Lifeng Ren, Guilin Xu: E-Learning Environment Based on Intelligent Synthetic Characters. ICCSA (4) 2005: 30-37
3EEZhigeng Pan, Jiejie Zhu, Mingmin Zhang, Weihua Hu: Collaborative Virtual Learning Environment Using Synthetic Characters. ICWL 2005: 364-374
2EEZhigeng Pan, Jiejie Zhu, Weihua Hu, Hung Pak Lun, Xin Zhou: Interactive learning of CG in networked virtual environments. Computers & Graphics 29(2): 273-281 (2005)
2003
1EEWeihua Hu, Jiejie Zhu, Zhigeng Pan: Exploring an Agent-Driven 3D Learning Environment for Computer Graphics Education. IVA 2003: 355

Coauthor Index

1Ruth Aylett [4]
2Adrian David Cheok [5] [6] [7]
3James Davis [8]
4Weihua Hu [1] [2] [3]
5Hung Pak Lun [2]
6Zhigeng Pan [1] [2] [3] [5] [6] [7]
7Lifeng Ren [4]
8Jiaoying Shi [5] [6]
9Liang Wang [8]
10Guilin Xu [4] [7]
11Hongwei Yang [5] [6] [7]
12Ruigang Yang [8]
13Lu Ye [4]
14Mingmin Zhang [3] [4]
15Xin Zhou [2]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)