dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

You Zhou

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
4EEHuazhu Song, Bin Zhao, You Zhou, Yi Lu, Wang Meng: Fast Design and Construction for Network Application Solution Based on .Net 3.5 Framework. CSSE (2) 2008: 420-423
3EEYou Zhou, Yanchun Liang, Chengquan Hu, Liupu Wang, Xiaohu Shi: An artificial neural network method for combining gene prediction based on equitable weights. Neurocomputing 71(4-6): 538-543 (2008)
2EEDavid S. Wishart, David Arndt, Mark V. Berjanskii, Anchi Guo, Yi Shi, Savita Shrivastava, Jianjun Zhou, You Zhou, Guohui Lin: PPT-DB: the protein property prediction and testing database. Nucleic Acids Research 36(Database-Issue): 222-229 (2008)
2004
1 You Zhou, Xiaoyan Sun, Feng Wu, Hong Bao, Shipeng Li: Flexible p-picture (FLEXP) coding for tue efficient fine-granular scalabilitv (FGS). ICIP 2004: 2071-2074

Coauthor Index

1David Arndt [2]
2Hong Bao [1]
3Mark V. Berjanskii [2]
4Anchi Guo [2]
5Chengquan Hu [3]
6Shipeng Li [1]
7Yanchun Liang [3]
8Guohui Lin (Guo-Hui Lin) [2]
9Yi Lu [4]
10Wang Meng [4]
11Xiaohu Shi [3]
12Yi Shi [2]
13Savita Shrivastava [2]
14Huazhu Song [4]
15Xiaoyan Sun [1]
16Liupu Wang [3]
17David S. Wishart [2]
18Feng Wu [1]
19Bin Zhao [4]
20Jianjun Zhou [2]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)