dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Chuixiang Zhou

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
5EEGenghua Fan, Chuixiang Zhou: Degree sum and nowhere-zero 3-flows. Discrete Mathematics 308(24): 6233-6240 (2008)
4EEGenghua Fan, Hong-Jian Lai, Rui Xu, Cun-Quan Zhang, Chuixiang Zhou: Nowhere-zero 3-flows in triangularly connected graphs. J. Comb. Theory, Ser. B 98(6): 1325-1336 (2008)
3EEGenghua Fan, Chuixiang Zhou: Ore Condition and Nowhere-Zero 3-Flows. SIAM J. Discrete Math. 22(1): 288-294 (2008)
2007
2EEYan-Quan Feng, Kaishun Wang, Chuixiang Zhou: Tetravalent half-transitive graphs of order 4p. Eur. J. Comb. 28(3): 726-733 (2007)
2006
1EEChuixiang Zhou, Yan-Quan Feng: An infinite family of tetravalent half-arc-transitive graphs. Discrete Mathematics 306(18): 2205-2211 (2006)

Coauthor Index

1Genghua Fan [3] [4] [5]
2Yan-Quan Feng [1] [2]
3Hong-Jian Lai [4]
4Kaishun Wang [2]
5Rui Xu [4]
6Cun-Quan Zhang [4]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)