dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xufei Zheng

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2004
1EEGuangyuan Liu, Yonghui Fang, Xufei Zheng, Yuhui Qiu: Tuning Neuro-Fuzzy Function Approximator by Tabu Search. ISNN (1) 2004: 276-281

Coauthor Index

1Yonghui Fang [1]
2Guangyuan Liu [1]
3Yuhui Qiu [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)