dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Guangyuan Liu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
8EEJingjun Zhang, Xueyong Cai, Guangyuan Liu: Mapping Features to Architectural Components in Aspect-Oriented Software Product Lines. CSSE (2) 2008: 94-97
2006
7EEJingjun Zhang, Guangyuan Liu, Ruizhen Gao, Kanghua Lou: A Parallel Genetic Algorithm for the Optimal Design of Multi-body Model Vehicle Suspensions. CCGRID 2006: 261-264
2005
6EEYi He, Yuhui Qiu, Guangyuan Liu, Kaiyou Lei: A Parallel Tabu Search Approach Based on Genetic Crossover Operation. AINA 2005: 467-470
5EEWanhui Wen, Guangyuan Liu: Swarm Double-Tabu Search. ICNC (3) 2005: 1231-1234
4EELidan Wang, Shukai Duan, Guangyuan Liu: Adaptive Chaotic Controlling Method of a Chaotic Neural Network Model. ISNN (1) 2005: 363-368
3EEYi He, Yuhui Qiu, Guangyuan Liu, Kaiyou Lei: Optimizing Weights of Neural Network Using an Adaptive Tabu Search Approach. ISNN (1) 2005: 672-676
2EELi Xiao, Guangyuan Liu: Automatic Fuzzy Rule Extraction Based on Fuzzy Neural Network. ISNN (1) 2005: 688-693
2004
1EEGuangyuan Liu, Yonghui Fang, Xufei Zheng, Yuhui Qiu: Tuning Neuro-Fuzzy Function Approximator by Tabu Search. ISNN (1) 2004: 276-281

Coauthor Index

1Xueyong Cai [8]
2Shukai Duan [4]
3Yonghui Fang [1]
4Ruizhen Gao [7]
5Yi He [3] [6]
6Kaiyou Lei [3] [6]
7Kanghua Lou [7]
8Yuhui Qiu [1] [3] [6]
9Lidan Wang [4]
10Wanhui Wen [5]
11Li Xiao [2]
12Jingjun Zhang [7] [8]
13Xufei Zheng [1]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)