dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xinjian Zheng

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
1EEHuiyun Li, Keke Wu, Bo Peng, Yiwei Zhang, Xinjian Zheng, Fengqi Yu: Enhanced Correlation Power Analysis Attack on Smart Card. ICYCS 2008: 2143-2148

Coauthor Index

1Huiyun Li [1]
2Bo Peng [1]
3Keke Wu [1]
4Fengqi Yu [1]
5Yiwei Zhang [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)