dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Keke Wu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
2EEKeke Wu, Huiyun Li, Bo Peng, Fengqi Yu: Correlation Power Analysis Attack against Synchronous Stream Ciphers. ICYCS 2008: 2067-2072
1EEHuiyun Li, Keke Wu, Bo Peng, Yiwei Zhang, Xinjian Zheng, Fengqi Yu: Enhanced Correlation Power Analysis Attack on Smart Card. ICYCS 2008: 2143-2148

Coauthor Index

1Huiyun Li [1] [2]
2Bo Peng [1] [2]
3Fengqi Yu [1] [2]
4Yiwei Zhang [1]
5Xinjian Zheng [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)