dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xu Zhen

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
2EEYu Ce, Xu Zhen, Sun Ji-zhou, Meng Xiao-jing, Huang Yanyan, Wu Huabei: ParaModel: a visual modeling and code skeleton generation system for programming parallel applications. SIGPLAN Notices 43(4): 4-10 (2008)
2007
1EEYu Ce, Jizhou Sun, Huang Yanyan, Wu Huabei, Xu Zhen, Min Sun: EasyPAB: An Extensible IDE Framework for Parallel Applications. APPT 2007: 666-675

Coauthor Index

1Yu Ce [1] [2]
2Wu Huabei [1] [2]
3Sun Ji-zhou [2]
4Jizhou Sun [1]
5Min Sun [1]
6Meng Xiao-jing [2]
7Huang Yanyan [1] [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)