dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Sun Ji-zhou

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
1EEYu Ce, Xu Zhen, Sun Ji-zhou, Meng Xiao-jing, Huang Yanyan, Wu Huabei: ParaModel: a visual modeling and code skeleton generation system for programming parallel applications. SIGPLAN Notices 43(4): 4-10 (2008)

Coauthor Index

1Yu Ce [1]
2Wu Huabei [1]
3Meng Xiao-jing [1]
4Huang Yanyan [1]
5Xu Zhen [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)