dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Li-Xin Zhen

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
8EEZhenyu He, Zhibin Liu, Lianwen Jin, Li-Xin Zhen, Jian-Cheng Huang: Weightlessness feature - a novel feature for single tri-axial accelerometer based activity recognition. ICPR 2008: 1-4
2007
7EELianwen Jin, Duanduan Yang, Li-Xin Zhen, Jian-Cheng Huang: A Novel Vision-Based Finger-Writing Character Recognition System. Journal of Circuits, Systems, and Computers 16(3): 421-436 (2007)
2006
6EELianwen Jin, Duanduan Yang, Li-Xin Zhen, Jian-Cheng Huang: A Novel Vision based Finger-writing Character Recognition System. ICPR (1) 2006: 1104-1107
5EEDuanduan Yang, Lianwen Jin, Junxun Yin, Li-Xin Zhen, Jian-Cheng Huang: Kernel Modified Quadratic Discriminant Function for Facial Expression Recognition. IWICPAS 2006: 66-75
2005
4EEYong Ge, Feng-Jun Guo, Li-Xin Zhen, Qing-Shan Chen: Online Chinese Character Recognition System with Handwritten Pinyin Input. ICDAR 2005: 1265-1269
3EEXi-Ping Luo, Li-Xin Zhen, Gang Peng, Jun Li, Bai-Hua Xiao: Camera based mixed-lingual card reader for mobile device. ICDAR 2005: 665-669
2004
2 Yong Ge, Feng-Jun Guo, Li-Xin Zhen: A Compact and Flexible Online Chinese Handwriting Recognizer Based on Hidden Markov Models. CISST 2004: 187-192
1EEXi-Ping Luo, Jun Li, Li-Xin Zhen: Design and Implementation of a Card Reader based on Build-in Camera. ICPR (1) 2004: 417-420

Coauthor Index

1Qing-Shan Chen [4]
2Yong Ge [2] [4]
3Feng-Jun Guo [2] [4]
4Zhenyu He [8]
5Jian-Cheng Huang [5] [6] [7] [8]
6Lianwen Jin [5] [6] [7] [8]
7Jun Li [1] [3]
8Zhibin Liu [8]
9Xi-Ping Luo [1] [3]
10Gang Peng [3]
11Bai-Hua Xiao [3]
12Duanduan Yang [5] [6] [7]
13Junxun Yin [5]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)