dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Hui-Fang Zhao

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
2EEHui-Fang Zhao, Sheng Xu, Changhui Yang: A P-SVM and chaos based model for high-technology manufacturing labor productivity. IJCNN 2008: 327-331
2006
1EESheng Xu, Hui-Fang Zhao, Zhao-Hua Sun, Xiao-Hua Bao: Modeling and Optimization of High-Technology Manufacturing Productivity. ISNN (2) 2006: 914-920

Coauthor Index

1Xiao-Hua Bao [1]
2Zhao-Hua Sun [1]
3Sheng Xu [1] [2]
4Changhui Yang [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)