dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xiao-Hua Bao

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
1EESheng Xu, Hui-Fang Zhao, Zhao-Hua Sun, Xiao-Hua Bao: Modeling and Optimization of High-Technology Manufacturing Productivity. ISNN (2) 2006: 914-920

Coauthor Index

1Zhao-Hua Sun [1]
2Sheng Xu [1]
3Hui-Fang Zhao [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)