dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Wenmao Zhang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
3EEJun Bi, Jianping Wu, Wenmao Zhang: A Trust and Reputation based Anti-SPIM Method. INFOCOM 2008: 2485-2493
2007
2EEWenmao Zhang, Jun Bi, Miao Zhang, Zheng Qin: A Trustworthy Email System Based on Instant Messaging. BIS 2007: 598-609
1EEJun Bi, Jianping Wu, Wenmao Zhang: SureMsg: a XMPP-based security e-mail system. IJIIDS 1(2): 199-215 (2007)

Coauthor Index

1Jun Bi [1] [2] [3]
2Zheng Qin [2]
3Jianping Wu [1] [3]
4Miao Zhang [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)