dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Shuo Zhang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
5EEShuo Zhang, Jianzhong Li, Hong Gao, Zhaonian Zou: A novel approach for efficient supergraph query processing on graph databases. EDBT 2009: 204-215
4EEShuo Zhang, Yuheng Liu, Juhua Pu, Xiao Zeng, Zhang Xiong: An Enhanced Coverage Control Protocol for Wireless Sensor Networks. HICSS 2009: 1-7
2008
3EEQaisar Rasool, Jianzhong Li, George S. Oreku, Shuo Zhang, Donghua Yang: A load balancing replica placement strategy in Data Grid. ICDIM 2008: 751-756
2003
2EEShuo Zhang, Wayne Wei-Ming Dai: TEG: a new post-layout optimization method. IEEE Trans. on CAD of Integrated Circuits and Systems 22(4): 446-456 (2003)
2002
1EEShuo Zhang, Wayne Wei-Ming Dai: TEG: a new post-layout optimization method. ISPD 2002: 62-67

Coauthor Index

1Wayne Wei-Ming Dai [1] [2]
2Hong Gao [5]
3Jianzhong Li [3] [5]
4Yuheng Liu [4]
5George S. Oreku [3]
6Juhua Pu [4]
7Qaisar Rasool [3]
8Zhang Xiong [4]
9Donghua Yang [3]
10Xiao Zeng [4]
11Zhaonian Zou [5]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)