dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yi Zeng

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
17EEQun Nan, Yulin Lu, Youjun Liu, Yi Zeng: Numerical Analysis in the Water Flowing Influence on the Temperature Distribution with a Water-Cooled Microwave Ablation Antenna. BMEI (1) 2008: 542-545
16EEKang Wang, Yi Sun, Xiansong Wang, Juan Feng, Xuemei Ma, Yi Zeng: An Electromagnetic Chip for Microfluidic Manipulation of Ferromagnetic Microparticles. BMEI (2) 2008: 557-560
15EEFang Huang, Dingsheng Liu, Guoqing Li, Yi Zeng, Yunxuan Yan: Study on Implementation of High-Performance GIServices in Spatial Information Grid. ICCS (2) 2008: 605-613
14EEYi Zeng, Bo Hu, Shunjia Liu: Vector Kalman Filter Using Multiple Parents for Time Synchronization in Multi-Hop Sensor Networks. SECON 2008: 413-421
13EEYi Zeng, Ning Zhong: On Granular Knowledge Structures CoRR abs/0810.4668: (2008)
2007
12EEZhenchun Huang, Guoqing Li, Bin Du, Yi Zeng, Lei Gu: SIGRE - An Autonomic Spatial Information Grid Runtime Environment for Geo-computation. APPT 2007: 322-329
11EEZhenchun Huang, Guoqing Li, Yi Zeng: Building data infrastructure for geo-computation by spatial information grid. GCC 2007: 630-635
10EEFang Huang, Dingsheng Liu, Peng Liu, Shaogang Wang, Yi Zeng, Guoqing Li, Wenyang Yu, Jian Wang, Lingjun Zhao, Lv Pang: Research On Cluster-Based Parallel GIS with the Example of Parallelization on GRASS GIS. GCC 2007: 642-649
9EEYi Zeng, Bo Hu, Hui Feng: Time Division Flooding Synchronization Protocol for Sensor Networks. MobiQuitous 2007: 1-8
8EEYiyu Yao, Yi Zeng, Ning Zhong: Supporting Literature Exploration with Granular Knowledge Structures. RSFDGrC 2007: 182-189
7EEYiyu Yao, Yi Zeng, Ning Zhong, Xiangji Huang: Knowledge Retrieval (KR). Web Intelligence 2007: 729-735
2006
6EEYi Zeng, Wei Jiang, Changan Zhu, Jianfeng Liu, Weibing Teng, Yidong Zhang: Prediction of Equipment Maintenance Using Optimized Support Vector Machine. ICIC (2) 2006: 570-579
5EEGuoqing Li, Dingsheng Liu, Zhenchun Huang, Yi Zeng, Yong Xue: Spatial Data Service Models in Grid Environment. ISPA Workshops 2006: 598-602
2004
4EEYi Zeng, Wentong Cai, Stephen John Turner: Batch Based Cancellation: A Rollback Optimal Cancellation Scheme in Time Warp Simulations. PADS 2004: 78-86
3EEYi Zeng, Wentong Cai, Stephen John Turner, Suiping Zhou, Bu-Sung Lee: Characterization and delivery of directly coupled causal messages in distributed systems. Future Generation Comp. Syst. 20(1): 171-178 (2004)
2003
2EEWanjun Zhang, Yi Zeng, Wei Dong, Guoqing Li, Dingsheng Liu: Standardization of Page Service Using XSLT Based on Grid System. GCC (1) 2003: 1034-1038
1EEYi Zeng, Wentong Cai, Stephen John Turner: Parallel distributed simulation and modeling methods: causal order based time warp: a tradeoff of optimism. Winter Simulation Conference 2003: 855-863

Coauthor Index

1Wentong Cai [1] [3] [4]
2Wei Dong [2]
3Bin Du [12]
4Hui Feng [9]
5Juan Feng [16]
6Lei Gu [12]
7Bo Hu [9] [14]
8Fang Huang [10] [15]
9Xiangji Huang [7]
10Zhenchun Huang [5] [11] [12]
11Wei Jiang [6]
12Bu-Sung Lee (Francis Bu-Sung Lee) [3]
13Guoqing Li [2] [5] [10] [11] [12] [15]
14Dingsheng Liu [2] [5] [10] [15]
15Jianfeng Liu [6]
16Peng Liu [10]
17Shunjia Liu [14]
18Youjun Liu [17]
19Yulin Lu [17]
20Xuemei Ma [16]
21Qun Nan [17]
22Lv Pang [10]
23Yi Sun [16]
24Weibing Teng [6]
25Stephen John Turner [1] [3] [4]
26Jian Wang [10]
27Kang Wang [16]
28Shaogang Wang [10]
29Xiansong Wang [16]
30Yong Xue [5]
31Yunxuan Yan [15]
32Yiyu Yao (Y. Y. Yao) [7] [8]
33Wenyang Yu [10]
34Wanjun Zhang [2]
35Yidong Zhang [6]
36Lingjun Zhao [10]
37Ning Zhong [7] [8] [13]
38Suiping Zhou [3]
39Changan Zhu [6]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)