dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jianping Yuan

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
2EEPanfeng Huang, Gang Liu, Jianping Yuan, Yangsheng Xu: Multi-Objective Optimal Trajectory Planning of Space Robot Using Particle Swarm Optimization. ISNN (2) 2008: 171-179
2004
1EELin Chai, Jianping Yuan, Qun Fang, Zhiyu Kang, Liangwei Huang: Neural Network Aided Adaptive Kalman Filter for Multi-sensors Integrated Navigation. ISNN (2) 2004: 381-386

Coauthor Index

1Lin Chai [1]
2Qun Fang [1]
3Liangwei Huang [1]
4Panfeng Huang [2]
5Zhiyu Kang [1]
6Gang Liu [2]
7Yangsheng Xu [2]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)