dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Guoxing Yuan

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
2EEYunquan Zhang, Jiachang Sun, Guoxing Yuan, Linbo Zhang: A brief introduction to China HPC TOP100: from 2002 to 2006. China HPC 2007: 32-36
2003
1EELi Deng, Jie Liu, Wenyong Zhang, Guoxing Yuan, Zhengfeng Huang, Haiyan Xu, Ruihong Wang, Shu Li: The Parallel Communication of Time-Dependent Monte Carlo Transport. ICPP Workshops 2003: 223-229

Coauthor Index

1Li Deng [1]
2Zhengfeng Huang [1]
3Shu Li [1]
4Jie Liu [1]
5Jiachang Sun [2]
6Ruihong Wang [1]
7Haiyan Xu [1]
8Linbo Zhang [2]
9Wenyong Zhang [1]
10Yunquan Zhang [2]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)