dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yaxin Yu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
5EEYaxin Yu, Guoren Wang, Can Chen, Chong Fu: A Chaos-Based Predictive Algorithm for Continuous Aggregate Queries over Data Streams. FSKD (3) 2007: 391-395
2005
4EEShanshan Wu, Ge Yu, Yaxin Yu, Zhengyu Ou, Xinhua Yang, Yu Gu: A Deadline-Sensitive Approach for Real-Time Processing of Sliding Windows. WAIM 2005: 566-577
3EEZhengyu Ou, Ge Yu, Yaxin Yu, Shanshan Wu, Xiaochun Yang, Qingxu Deng: Tick Scheduling: A Deadline Based Optimal Task Scheduling Approach for Real-Time Data Stream Systems. WAIM 2005: 725-730
2003
2EEYaxin Yu, Guoren Wang, Ge Yu, Gang Wu, Junan Hu, Nan Tang: Data Placement and Query Processing Based on RPE Parallelisms. COMPSAC 2003: 151-
2002
1EEHongjun Lu, Guoren Wang, Ge Yu, Yubin Bao, Jianhua Lv, Yaxin Yu: XBase: making your gigabyte disk queriable. SIGMOD Conference 2002: 630

Coauthor Index

1Yubin Bao [1]
2Can Chen [5]
3Qingxu Deng [3]
4Chong Fu [5]
5Yu Gu [4]
6Junan Hu [2]
7Hongjun Lu [1]
8Jianhua Lv [1]
9Zhengyu Ou [3] [4]
10Nan Tang [2]
11Guoren Wang [1] [2] [5]
12Gang Wu [2]
13Shanshan Wu [3] [4]
14Xiaochun Yang [3]
15Xinhua Yang [4]
16Ge Yu [1] [2] [3] [4]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)