dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xiu-Yuan Yu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
2EEQi Xie, Ji-Lin Wang, De-Ren Chen, Xiu-Yuan Yu: A Novel User Authentication Scheme Using Smart Cards. CSSE (3) 2008: 834-836
2004
1EEQi Xie, Xiu-Yuan Yu: Cryptanalysis of Tseng et al.'s authenticated encryption schemes. Applied Mathematics and Computation 158(1): 1-5 (2004)

Coauthor Index

1De-Ren Chen [2]
2Ji-Lin Wang [2]
3Qi Xie [1] [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)