dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Albert Chuang-shi Yu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

1991
2 Albert Chuang-shi Yu, Kwei-Jay Lin: Scheduling Parallelizable Imprecise Computations on Multiprocessors. IPPS 1991: 531-536
1 Jane W.-S. Liu, Kwei-Jay Lin, Wei Kuan Shih, Albert Chuang-shi Yu, Jen-Yao Chung, Wei Zhao: Algorithms for Scheduling Imprecise Computations. IEEE Computer 24(5): 58-68 (1991)

Coauthor Index

1Jen-Yao Chung [1]
2Kwei-Jay Lin [1] [2]
3Jane W.-S. Liu [1]
4Wei Kuan Shih [1]
5Wei Zhao [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)